Elev

Slik jobber vi for å fremme elevens læring

I arbeidet mot å fornye og oppdatere en skoles undervisningspraksis er vi i Advania Skolepartner opptatt av at elevens læring og trivsel ikke mist er sin plass i sentrum.

Dette gjør vi ved å veilede skoleledere og lærere  gjennom foredrag og workshops med hands-on aktiviteter. Vi belyser temaer vi mener er viktige i slikt endringsarbeid, som for eksempel:

 • Lærer-elev relasjon
 • Den nye lærerrollen
 • Klasseledelse
 • Inkluderende klasserom
 • Syn på endring og tilpasning

...samt andre aktuelle temaer som er knyttet tett opp til elevenes og lærerens trivsel i skolehverdagen.

Elevens digitale kompetanse

Digitalisering i skolen er så mye mer enn digitale verktøy.  Digital kompetanse kan sammenlignes med en litterasitet som på lik linje med lese- og skriveferdigheter burde gjennomsyre alle fagene i skolen.

 Elevenes digitale kompetanse handler ikke bare om å mestre bruk av
apper  og verktøy, men minst like mye om dybdelæring, samhandling, språkutvikling, matematisk forståelse, digital dannelse, kommunikasjon, vurdering for læring, kreativitet og elevenes evne til å lære seg å lære ved hjelp av digitale enheter.

 For å hjelpe lærerne med å gi elevene en bredere forståelse av hva digital kompetanse innebærer, fremmer Advania Skolepartner arbeid med følgende temaer:

 • Digital lesing -hva er annerledes fra analog lesing?
 • Kildekritikk og kildetillit
 • Søkestrategier og informasjonshåndtering
 • Opphavsrett og gjenbruk
 • Sikkerhet og integritet på internett
 • Kreativitet og tverrfaglighet gjennom bruk av digitale verktøy
 • Formativ vurdering av egen læring

Erfaringer har vist oss at slikt arbeid blant annet gir elevene gode strategier for digital leseforståelse, for å tilegne seg kunnskap i de ulike fagene gjennom digitale kilder og å bearbeide innhold gjennom digital produksjon. 

Ønsker du at vi sender deg en gratis brosjyre med informasjon om digital lesning?

Digital pedagogikk

Når vi snakker om digital pedagogikk fokuserer vi også på de evnene som lærer elevene å lære. For eksempel det å kunne fungere godt i en gruppe, ta ansvar for sine oppgaver og holde en frist, gi tilbakemelding, fokusere på et innhold og å overvåke egen læring.

Gjennom vår opplæring ønsker vi også å støtte både lærere og elever i å utvikle et "growth mindset". Dette innebærer blant annet å ikke gi opp når ting føles vanskelig, samt våge å utfordre seg selv. Vi ønsker at elevene skal eie sin egen læreprosess og ha strategier for å omsette sin kunnskap innenfor nye situasjoner og områder.

Vi oppmuntrer til tverrfaglige metoder og arbeidsmåter hvor læringen skjer i en meningsfylt sammenheng. På denne måten får elevene mulighet til både å analysere, se sammenhenger og trekke konklusjoner på tvers av fag og samtidig utvikle sine ferdigheter i praksis.

Derfor lykkes vi

Advania Skolepartner er opptatt av nærhet til skolehverdagen og at den opplæringen vi gir er med på å skape meningsfylte sammenhenger, både i- og utenfor klasserommet. Vi samarbeider derfor med lærere som kjenner klasserommet fra innsiden og har lang erfaring i arbeid med elever og digitale verktøy.

Alle våre uavhengige konsulenter er utdannet lærere og jobber, eller har jobbet flere år i skolen. De har prøvd og feilet, prøvd igjen og lykkes. Basert på egne erfaringer har de konkrete tips og triks knyttet til digital undervisningspraksis som de med glede deler med andre.

Kontakt meg

Kristin Kollsete
Pedagogisk utviklingsleder