5 råd til en mer datadrevet hverdag
Moderne arbeidsplass Rådgivning 09.12.2020

5 råd til en mer datadrevet hverdag

Hvordan lykkes med å etablere en mer datadrevet virksomhet? Vi gir deg våre 5 beste råd til hvordan du kommer i gang og beholder din posisjon i markedet.

For å forbli konkurransedyktig i årene som kommer må virksomheter bli mer datadrevne. Vi har samlet våre 5 beste tips til hvordan du kan lykkes med å etablere en mer datadrevet virksomhet og beholde din posisjon i markedet.

Alle virksomheter sitter på store mengder intern informasjon. Denne informasjonen finnes i systemene vi bruker hver eneste dag og samles inn helt automatisk. Vellykkede virksomheter har også prosesser for å samle inn ekstern informasjon som kan komplettere den interne informasjonen og gi et mer helhetlig bilde av virksomhetens situasjon, gi ytterligere innsikt og skape økt forretningsverdi om vår virksomhet.

Denne informasjonen er ekstremt verdifull og hvordan du forvalter, analyserer og bruker denne informasjonen kan være avgjørende for hvor vellykket din virksomhet vil være i årene som kommer.

Organisering og strukturering av informasjon

Informasjonen som samles inn er ikke verdifull i seg selv, men kun dersom den struktureres, prosesseres, visualiseres og tilgjengeliggjøres for de rette personene på den rette måten. Da skapes innsikt, og med innsikt kan brukerne gjøre den beste beslutningen for virksomheten.

Mange virksomheter har allerede organisert seg godt for å sikre at dataene og innsikten blir godt tatt vare på. Mange steder er det et godt samarbeid mellom forretning og IT samt en god kultur for nysgjerrighet. Virksomhetene sørger for at innsikten blir systematisert og distribuert til de rette personene.

 

Våre 5 beste råd til en mer datadrevet hverdag

For å hjelpe deg på veien med utvikle en mer datadrevet hverdag i din virksomhet har vi listet opp våre 5 beste råd til hvordan du kommer i gang.

Får du går i gang med din digitale transformasjon må du ta stilling til følgende spørsmål:

  1. Hva er vårt målbilde? Hva ønsker vi å oppnå?
  2. Hvilke muligheter finnes?
  3. Hvordan sikre rett kompetanse til rett tid?
  4. Hvordan sørge for kvalitet i dataene?
  5. Hvordan sikre gevinstrealisering?

1. Hva er vårt målbilde? Hva ønsker vi å oppnå?

Hvilke forretningsmessige forhold ønsker du å få innsikt i og hvilke områder er viktigst for din virksomhet? Har du noen hypoteser som er viktige å forfølge?

I denne fasen er det mange spørsmål det vil være relevant å besvare. Vi mener det er viktig å begynne med de forholdene som har størst forretningsverdi. Hvis ny innsikt vil skape forretningsverdi og dere har relevante, gode data tilgjengelig i interne eller eksterne systemer, kan det være et godt sted å begynne.

Vi har gode erfaringer med å gjennomføre pilotprosjekter for testing av hypoteser og nye muligheter. Husk at det er lov å prøve og feile i denne fasen!

 

2. Hvilke muligheter finnes?

Det finnes mange verktøy i markedet og mye som kan bidra til gode løsninger for dere. Før du bestemmer deg for å innføre et nytt verktøy eller ta i bruk en ny form for teknologi, er det viktig å forstå hvilke muligheter og begrensinger som ligger i denne teknologien.

Noen løsninger krever store investeringer, mens andre er mer tilrettelagt for agil tilnærming og smidig kommersiell bruksavtale. I mangel på egen kunnskap kan det være fornuftig å støtte seg på ekstern kompetanse fra profesjonelle konsulenter.

Les mer: Tre kunder forteller: Derfor er Advania vår partner på skytjenester.

 

3. Hvordan sikre rett kompetanse til rett tid?

For de aller fleste virksomheter vil det å blir mer datadrevet kreve innsats og kulturendring blant både ledelsen og de ansatte. Derfor er det viktig at dere sørger for at dere har tilgang på riktig kompetanse, både når arbeidet planlegges og når det gjennomføres.

Slike prosesser kan oppleves som utfordrende, men ved å sørge for rett kompetanse, for eksempel ved få bistand fra konsulenter som har gjennomført liknende oppgaver tidligere, reduserer dere risikoen for feil i tillegg til at dere setter fart på fremdriften i prosjektene. Konsulenter som jobber hos Advania har solid erfaring med slike prosjekter og bistår gjerne din virksomhet på veien mot en mer datadrevet fremtid.

Les mer: Endringsledelse – Sikre gode resultater og adopsjon av ny teknologi.

 

4. Hvordan sørge for kvalitet i dataene?

En helt vanlig effekt av rapportering og analyse er at dere vil finne feil eller mangler i eksisterende data i egen virksomhet. Det positive med å finne disse feilene er at dette er et godt tidspunkt for å gjøre korreksjoner.

Forbedring av datakvalitet skal aller helst skje i de datakildene hvor dataene hører hjemme. Hvis det er feil i kundedataene er det naturlig å gjøre forbedringer i CRM-dataene. Ved å øke datakvalitetene øker også troverdigheten til dataene og det blir enklere å gjenbruke dataene i andre prosjekter.

 

5. Hvordan sikre gevinstrealisering?

Det er viktig å oppnå prosjektmålene, men det er minst like viktig, kanskje enda viktigere, å oppnå gevinstrealiseringen. Dette gjør du ved å gi brukerne en grundig innføring i hva dere ønsker å oppnå og sørge for tilstrekkelig med opplæring.

Gevinstrealiseringen skjer først når dere har vært igjennom hypoteser, piloter, utvikling, testing og produksjonssetting og når de ansatte har begynt å bruke løsningen. Da vil de få ny innsikt og være i stand til å ta enda bedre beslutninger basert på de dataene som er tilgjengelig. De har rett og slett blitt datadrevne.

 

Hindringer du kan møte på veien

Veien til en datadrevet hverdag er ikke nødvendigvis helt rett fram. Det kan være noen hindringer i veien. Men hvis du vet hvor disse hindringene befinner seg, har du allerede kommet langt på vei mot en løsning.

Noen av hindringene du møter på veien vil ikke nødvendigvis være så enkle å se ved første øyekast. Dette kan for eksempel være  forhold som intern kompetanse, egen kultur og organisatoriske forhold. Det er lett å si at utrulling og produksjonssetting av nye verktøy og rutiner er en enkel oppgave fordi det det kan se sånn ut ved første øyekast, men vi har sett at det nødvendigvis ikke er tilfellet.

Erfaring viser at det kan være utfordrende å se teknologi, mennesker og prosesser i sammenheng. Gjør du endringer på teknologi, må du også endre prosessene og ta hensyn til menneskene som skal bruke teknologien. De vil ha behov for opplæring og forståelse for både teknologi og prosess for at det skal bli en vellykket implementering.

 

Stol på dataene du samler inn

Et viktig element for suksess for en datadrevet hverdag er kvalitet i dataene. Dataene som rapporteres og analyseres må ha en viss kvalitet. Hvis du som konsument av rapporter og analyser ikke stoler på datagrunnlaget, stoler du heller ikke på rapportene. Derfor er det viktig at de dataene dee rapporter og analyser på er så korrekte at du faktisk kan stole på dem.

Et steg i riktig retning vil være å ta eierskap til egne data og kvalitetssikre de dataene du har, samt å jobbe for å unngå siloer og skape et realistisk målbilde.