Faktabasert bærekraft

Advania + bærekraft

Verden er full av feilinformasjon. Derfor brenner vi i Advania for faktabasert bærekraft. Advania vil levere produkter og tjenester til våre kunder som gir lavere utslipp og energibruk, og som er mer etiske og transparente. 

Gjennom våre ulike sertifiseringer, medlemskap og etablerte retningslinjer er vi forpliktet til en systematisk tilnærming til antikorrupsjon og bærekraftig forretningspraksis. Advanias retningslinjer er basert på FN- og ILO-konvensjoner om menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon.

Skjermbilde 2023-06-13 095759
kundnojdhet-ikon

Styringssystemer

 • Miljø - ISO 14001: Advania arbeider systematisk med tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. 
 • Kvalitet - ISO 9001
 • Informasjonsikkerhet - ISO 27001
Les mer om ISO
new-document-layer-55x55

Bærekraftrapportering

 • Bærekraftsrapport  basert på GRI og Global Compact standard
 • KPI rapportering til eiere
 • Klimarapport på CO2-fotavtrykk, GHG-protokollen scope 1-3
Les vår bærekraftrapport
Icon globe

Redegjørelse Åpenhetsloven

Advania Norge jobber systematisk med å overvåke risiko for menneskerettighetsbrudd og gjør aktsomhetsvurderinger ihtt. OECDs seks trinn for bærekraftig forretningspraksis. Vår redegjørelse har oppnådd basisnivå hos Etisk Handel Norge. Dette betyr at vår rapport oppfyller forpliktelsene i Åpenhetsloven.

Les vår redegjørelse
Bli kjent med Advanias retningslinjer

Våre ansatte og leverandører skal kjenne til våre retningslinjer

Leverandørene våre forplikter seg til å etterleve våre prinsipper

Leverandørene våre forplikter seg til å forstå vår Code of Conduct

Alle ansatte gjennomgår grundig opplæring i Code of Conduct

Krav til leverandører og partnere

Advania er forpliktet til en systematisk tilnærming til antikorrupsjon og bærekraftig forretningspraksis. Advanias retningslinjer oppfyller prinsippene for bærekraftig forretningspraksis og er basert på FN- og ILO-konvensjoner om menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon.

Advanias retningslinjer  gir en tydelig forventning om at leverandører og partnere skal vise samme systematiske tilnærming til å oppfylle prinsippene til FNs Global Compact og Etisk Handel. Vi gjennomfører jevnlige kontroller av våre leverandører for å sikre at de oppfyller kravene, og vi gir informasjon om resultatene i vår årlige bærekraftrapport.

 

Trygg arbeidsplass

I Advania etterstreber vi å være en arbeidsplass hvor alle ansatte skal føle at de jobber i et trygt og godt arbeidsmiljø, uten risiko for diskriminering eller trakassering. Alle ansatte gjennomgår regelmessig opplæring i våre retningslinjer, og vi har en ekstern kanal for varslingssaker der både ansatte og eksterne parter kan melde fra anonymt. Vi har et uttalt mål om at det skal være minimum 30 % kvinner i hvert lokale lederteam innen 2025 (dette er ikke lett i vår bransje!).

 

Slik jobber vi med

Åpenhetsloven

Hva er loven?

Åpenhetsloven ble norsk lov 1. juli 2022. 

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester og den skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven forplikter Advania til å årlig rapportere åpent om loven.

Det er Forbrukertilsynet i Norge som skal sørge for at bedrifter etterlever Åpenhetsloven. (Les mer på:  forbrukertilsynet.no/apenhetsloven

Hva gjør Advania?

Advania har i en årrekke arbeidet med åpenhet i våre leverandørkjeder og ved å foreta kontinuerlige aktsomhetsvurderinger. I vårt medlemsskap i Responsible Business Alliance (RBA) får vi grundige rapporter på menneskerettigheter og anstendige arbeidsvillkår fra våre 15 største leverandører. 

Advania etterlever lovens virkeområde.

Vi er nå i gang med en grundigere kartlegging av vår leverandørkjede som vil sikre at vi gjør aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs modell for ansvarlig næringsliv.

Når publiseres første rapport?

Vår første redegjørelse er tilgjengelig på Etisk Handel Norge sine hjemmesider og under rapportering øverst på denne siden.

Hvem kan jeg kontakte?

Har du spørsmål om Advanias arbeid med Åpenhetsloven bes du ta kontakt med vår Sustainability Manager (se kontaktinfo nederst på siden). Informasjonskrav må foreligge skriftlig via e-post. 

Spørsmål vil bli besvart innen fristen for informasjonsplikt på tre uker. Unntaksvis vil Advania forlenge fristen til inntil to måneder etter at kravet er mottatt, dersom mengden eller typen informasjon som etterspørres gjør det uforholdsmessig byrdefullt å besvare informasjonskravet innen tre uker.

Advania skal i utgangspunktet svare på alle spørsmålene vi får om Åpenhetsloven. Vi forbeholder oss retten til å avslå informasjonskrav i fire tilfeller (se Forbrukertilsynets veiledning på https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven/informasjonskrav)

 

Etisk Handel Bilde
Advania jobber proaktivt for å forhindre korrupsjon, og for en etisk og bærekraftig forretningspraksis. Som et av landets første IT-selskap har vi meldt oss inn i Etisk Handel Norge. Sammen med de andre nordiske landene setter vi compliance høyt på agendaen, og vi har lenge fremhevet FNs Agenda 2030 og verdensplanen for en mer bærekraftig verden. Jeg er stolt av å være i Advania.

IT er nøkkelen til en bærekraftig fremtid

I et bærekraftperspektiv har IT-bransjen lenge hatt en særstilling gjennom å være både et problem og en løsning.

IT-bransjen står globalt for en betydelig påvirkning på miljøet og mennesker gjennom stort energiforbruk, forbruk av materialer og  rapporter om dårlige arbeidsforhold hos produsenter. IT-produkter har blitt et forbruksprodukt med kortere levetid som bidrar til et raskt voksende berg av elektronisk avfall.

Samtidig er en digitalisert verden nødvendig for å oppnå det ressurseffektive samfunnet FN anslår at vi trenger for å kunne gi ca. 10 milliarder mennesker et bra liv innen 2030. Den pågående digitaliseringen er en viktig del av å nå FNs 17 bærekraftsmål og kan være en del av løsningen for andre bransjer. Digitalisering kan også hjelpe samfunnet til å redusere negativ påvirkning.

Vi gir deg tilgang til faktabasert bærekraft

Veien fremover fører aldri tilbake. Teknologi er en stor muliggjører for den verden vi ønsker oss. Klok digitalisering skaper forutsetninger for kommunikasjon, effektivitet og innovasjon – grunnpilarer i en bedre verden der alle har tilgang til fakta og informasjon, på like vilkår. Vi i Advania ønsker å hjelpe deg med å oppnå din visjon, dine forretningsmål og dine bærekraftsmål.

Her er tre områder du bør vurdere for å gjøre et faktabasert valg som er mer bærekraftig

 

 

Nettverk vi engasjerer oss i

Våre medlemsskap

Årlig rapporterer vi til UN Global Compact på retningslinjer utarbeidet av dem i tråd med Communication on Progress og FNs bærekraftmål

I Responsible Business Alliance (RBA) påvirker vi våre leverandører på compliance av menneskerettigheter og arbeidsforhold

Vi er medlem av Etisk Handel Norge for å arbeide aktivt for en ansvarlig innkjøpspraksis i våre leverandørkjeder

Vi er med i ODA - Nordens ledende nettverk for mangfold i tech for å støtte deres arbeid med likestilling og mangfold

Siste nyheter innen bærekraft

 • Advania
  Refleksjoner fra vår bærekraftansvarlige

  Fremtidens grønne arbeidsplass: Innsikt fra IT-bransjen

  Vår bærekraftansvarlige, Emilie Halland Braathen deler sine refleksjoner gårsdagens arrangement i Vestfold:  Fremtidens grønne arbeidsplass - hva ser IT-bransjen for seg? Det ble et meget velykket arrangement hvor våre partnere fikk vist frem hva de gjør på bærekraft.

 • Hege-Store-CEO-AdvaniaGroup-SoMe
  Advania Gruppen

  Advanias nyeste bærekraftrapport er ute

  Vi er svært stolte over årets bærekraftrapport. For første gang lanserer Advania Group en konserndekkende bærekraftsrapport som dekker alle land og nylige oppkjøp frem til 2022. Rapporten beskriver Advanias felles strategi for bærekraft og hvordan hvert land har forpliktet seg til å nå ambisiøse felles mål.

 • Emilie Braathen, web
  Bli kjent med vår nye bærekraftansvarlig

  Et grønt IT-selskap? Er det mulig?

  Nei, sier bærekraftsansvarlig i Advania, Emilie Halland Braathen. – Men vi må prøve.

  Det er mye vi kan få til sammen!

 • AdobeStock_314240043
  Vinner anbud med 60% vekt på miljø

  Advania vinner på miljø og etikk i anbud

  Med 60% vekt på bærekraft i tildelingskriterier, har Advania AS blitt tildelt en rammeavtale for levering av PCer med tilbehør til Stavanger kommune. Avtalen har en total verdi på omkring 55 millioner kroner og har en varighet på 2 år, med en opsjon på 1+1 år.

Vil du prate om bærekraft?

Ta kontakt!

Sustainability Manager
Sustainability Manager

Emilie Halland Braaathen

TA KONTAKT I DAG

La oss snakke om faktabasert bærekraft og våre gode IT-løsninger for å oppnå dine mål.