Bilde av vindmøller på blå himmel
Advania

Bærekraft i fokus

I Advania engasjerer vi oss i mennesker og miljø, og vi er åpne om vårt arbeid med bærekraft. Vi vil gjøre vårt ytterste for lavutslippssamfunnet og jobber systematisk med arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Advania-Denmark-Sustainability-Report-2021-b
Advanias Bærekraftrapport

Vi tror på en grønnere IT-fremtid

I vår seneste utgave av bærekraftrapporten for 2021 får du innsikt i våre mål innenfor bærekraft og hvordan vi arbeider med å videreutvikle vår organisasjon og påvirke våre samarbeidspartnere til en grønnere IT-hverdag innenfor blant annet informasjonssikkerhet, sirkulærøkonomi og digitalisering.

Advania jobber målrettet med vårt ansvar for mennesker, samfunn og miljø, blant annet ved å redusere og dokumentere klimaavtrykket som vi og vår virksomhet etterlater. Vi er en del av en kjede av leverandører, produsenter og kunder og vi stiller krav begge veier, ikke minst til oss selv.

Rapporten er en COP-rapport (Communication on Progress), og arbeidet vi gjør med bærekraft er basert på retninglinjer som er utarbeidet av FNs Global Compact.

Bilde av Advania mannlig ansatt som illustrerer en verdiskala med fingrene
Samfunnsansvar

Stiller miljøkrav

Våre kunder og samarbeidspartnere stiller krav til at våre produkter og tjenester skal leve opp til etiske, sosiale og miljømessige standarder. Advania tar samfunnsansvaret på alvor, og vi jobber aktivt for en bærekraftig virksomhet. 

Våre leverandører og partnere skal respektere grunnleggende sosiale og etiske krav. Før vi inngår en avtale, må leverandørene signere på at de anerkjenner vår Code of Conduct for Suppliers, som er basert på prinsippene i UN Global Compact.

Advania er også medlem av Responsible Business Alliance (RBA).

Bilde av smilende Advania kvinnelig ansatt som viser tommel opp
Miljøfyrtårn og Grønt Punkt

Miljøvennlig drift

Advanias kontorer er sertifisert som Miljøfyrtårn. Det innebærer at vi arbeider systematisk med tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Sertifiseringen som Miljøfyrtårn er godkjent som dokumentasjon i anbudskonkurranser og ved offentlige innkjøp, også i EU.

Advania er medlem av Grønt Punkt hvor vi tar ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.

Bilde av en glad Advania mannlig ansatt i interaksjon
UN Global Compact

FNs bærekraftsprogram

Global Compact er FNs bærekraftsprogram for bedrifter og organisasjoner. Prinsippene gir god veiledning for satsinger på bærekraft og inkluderer menneskerettigheter, rettigheter for arbeidstakere og anti-korrupsjon. Dette utfyller Advanias klima- og miljøarbeid godt.

Som medlem av Global Compact leverer Advania-konsernet en årlig rapport og bidrar økonomisk til Global Compacts virksomhet. Når nærmere 10.000 bedrifter i 160 land implementerer og rapporterer bærekraftsmål bidrar det til å skape et stabilt og inkluderende globalt marked, som igjen gir fremgangsrike og stabile samfunn.

Bilde av smilende Advania kvinnelig ansatt
HMS og AMU

Helse, miljø og sikkerhet

Advania har et velfungerende system for helse, miljø og sikkerhet som praktiseres i hele selskapet. Alle Advanias kontorer deltar årlig med gjennomgang av rutiner og utarbeider egne handlingsplaner. Det er laget interne prosedyrer for helse, sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø.

Våre retningslinjer

Advania ønsker å være en arbeidsplass hvor alle ansatte skal føle at de jobber i et trygt og godt arbeidsmiljø, hvor de ikke skal risikere å være utsatt for diskriminering eller trakassering. Vi er også forpliktet til en systematisk tilnærming til antikorrupsjon og til å redusere vårt miljøavtrykk.

Advanias retningslinjer oppfyller de ti prinsippene i FNs Global Compact om menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Alle ansatte gjennomgår regelmessig opplæring i våre retningslinjer, og vi har en ekstern kanal for varslingssaker der både ansatte og eksterne parter kan melde fra anonymt.

Advanias retningslinjer for leverandører og partnere viser en tydelig forventning om at disse skal vise samme engasjement og systematiske tilnærming til å oppfylle prinsippene i FNs Global Compact. Vi gjennomfører jevnlige kontroller av våre leverandører for å sikre at de oppfyller kravene, og vi gir informasjon om resultatene i vår årlige bærekraftrapport.

stormoseWeb
Advania

Få hjelp til å ta gode valg.

Sammen legger vi en plan med utgangspunkt i din nåværende situasjon og dine ambisjoner for fremtiden. Planen består av tiltak som vil forbedre ditt IT-miljø og implementering av ny teknologi som sørger for at ditt selskap fortsetter å være konkurranse- og tilpasningsdyktig.

Gjør virksomheten klar for fremtiden med en partner som forstår din virksomhet.

Mer om Advania
TA KONTAKT I DAG

La oss snakke om bærekraft og gode IT-løsninger.