Ansvarlig produksjon

I den globale leverandørkjeden for elektronikkproduksjon er det risiko både for negativ miljøpåvirkning og for menneskene som jobber med utvinning av råvarer og med produksjon av komponenter og produkter.

Vi kan alle bidra og identifisere risikoområder og kreve at leverandører av IT-produkter tar ansvar og motvirker de risikoene som finnes.

Tekniker tillverkar elektronisk utrustning
Forandre og forbedre

Sammen kan vi påvirke

Miljøbelastningen er stor i gruvene hvor det utvinnes mineraler, og ved produksjon av komponenter og sluttmontering av produktene er bruken av energi og vann omfattende. Personer som jobber i IT-forsyningskjeden risikerer barne- og slavearbeid, lang arbeidstid, lave lønninger og at det forekommer diskriminering av minoriteter.

Det forekommer også mangel på muligheter for ansatte til å organisere seg fritt og forhandle lønn og vilkår sammen, og i flere land er det problemer med korrupsjon.

For å endre og forbedre forholdene i leverandørkjeden kreves det et systematisk og langsiktig arbeid der næring, aktører og kunder sammen driver utviklingen fremover. Du kan bidra og kreve at din leverandør av IT-produkter tar ansvar og motvirker de risikoene som finnes.

En bra start

Start med disse tre områdene for å kunne endre og forbedre forholdene i leverandørkjeden:

uppforandkod-ikon
Code of Conduct

En Code of Conduct består av retningslinjer for hvordan en virksomhet skal opptre på en etisk riktig måte, og er et godt grunnlag for å jobbe med en ansvarlig leverandørkjede.

uppfolning-ikon-1
Oppfølging
Å følge opp og sikre at retningslinjene etterleves både internt og hos leverandører er minst like viktig som å formulere kravene.
check-ikon
Rett opp og forbedre
Ved oppfølging gjennom undersøkelser eller ved ulike befaringer er det ikke uvanlig å finne avvik eller forbedringsområder.
Bærekraftige leverandørkjeder

Still krav til dine leverandørkjeder

Mange globale virksomheter i IT-bransjen arbeider i dag sammen for å forbedre vilkårene i leverandørkjeden. Den største organisasjonen som arbeider for en mer bærekraftig leverandørkjede er Responsible Business Alliance (RBA). 

I RBA arbeider mer enn 150 foretak sammen for å sette etiske retningslinjer og finne de beste metoder for å følge opp overholdelse av disse retningslinjene. Takket være at store deler av næringen går sammen om felles krav og arbeidsmetoder, blir muligheten for å bedre forholdene i leverandørkjeden betydelig større. Advania ble medlemmer av RBA høsten 2019 som et av få nordiske selskaper.

I tillegg til RBA er det flere organisasjoner som jobber med uavhengig gjennomgang og sertifisering av produkter fra et bærekraftssynspunkt, for eksempel TCO og EPEAT. Vi hjelper deg selvfølgelig også gjerne med å gjøre faktabaserte og bærekraftige valg når du skal velge IT-utstyr og tjenester.

Dette kan du gjøre:

Advania anbefaler at du som innkjøper krever at både dine leverandører og produsenter av IT-produktene er medlemmer av RBA. Dette viser at det er høye ambisjoner om å ta ansvar og systematisk arbeide for å følge opp forholdene i leverandørkjeden. Still også krav til at bedriften har retningslinjer for bærekraftig forretningsvirksomhet og aktsomhet.

Dette gjelder

Konfliktmineraler

Konfliktmineraler er navnet på noen mineraler og metaller som utvinnes i deler av verden der inntektene fra gruvene bidrar til å holde liv i væpnede konflikter i landet.

Hva er konfliktmineraler? 

  • Tinn
  • Tantal
  • Wolfram
  • Metallet gull

Konflikter rundt disse mineralene er vanlige i Kongo-Kinshasa, men også i nabolandene. Der er noen miner kontrollert av lokale krigsherrer som gjennom inntekter fra gruvene finansierer væpnede konflikter som rammer lokalbefolkningen hardt. Rundt gruvene er det også stor risiko for menneskerettighetsbrudd i form av tvangs- og barnearbeid, dårlige arbeidsforhold og stor miljøpåvirkning.

Hva sier loven?

I USA finnes det i dag et lovverk som tydeliggjør at produsenten av IT-produkter har et ansvar for å vite, og kunne rapportere, hvor mineralene som brukes kommer fra. Innenfor EU er tilsvarende lovgivning på gang. Arbeidet med å spore bruken av råmineraler, og dermed unngå å kjøpe konfliktmineraler, har pågått lenge i IT-bransjen.

Sporbarhet er en utfordring

Innenfor organisasjonen RBA er det et målrettet tiltak – Responsible Minerals Initiative, RMI – som fokuserer på blant annet konfliktmineraler og deres sporbarhet. Med det store antallet miner og vanskelighetene med å kunne spore nøyaktig hvor et metall kommer fra, er dette en langsiktig innsats. I dag er det derfor ingen produsent av IT-produkter som kan garantere at deres produkter er helt fri for alle konfliktmineraler.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har utviklet retningslinjer for bedrifter som ønsker å kartlegge sin leverandørkjede, og dermed redusere risikoen ved bruk av mineraler og metaller fra konfliktområder. Denne prosessen kalles Due Diligence og OECD har en omfattende guide som hjelper virksomheter å respektere menneskerettighetene og unngå å bidra til konflikter gjennom sine beslutninger og metoder for kjøp av mineraler.

Bortsett fra de klassiske konfliktmineralene (tinn, tantal, wolfram og gull) er det også lignende risikoer for andre mineraler. Kobolt, som inngår i alle former for elektronikk i dag, er et eksempel på et slikt mineral som ikke er omfattet av lovverket om sporbarhet, verken i USA eller innenfor EU.

Advanias anbefaling:

Still krav til din leverandør og produsent av IT-produkter! Medlemskap i RMI bidrar til å fase ut bruken av konfliktmineraler over tid. Sørg også for at produsenten bruker OECDs retningslinjer for konfliktmineraler gjennom hele produksjonskjeden.

La oss prate om ansvarlig produksjon

Ta kontakt

Sustainability Manager
Sustainability Manager

Emilie Halland Braaathen